Selecteer een pagina

Molecuulformules (3hv)

water H2O (l) methaan CH4 (g)

waterstofperoxide H2O2 (l) ethaan C2H6 (g)

koolstofmonooxide CO (g) propaan C3H8 (g)

koolstofdioxide CO2 (g) butaan C4H10 (g)

stikstofmonooxide NO (g) pentaan C5H12 (l)

stikstofdioxide NO2 (g) hexaan C6H14 (l)

zwaveldioxide SO2 (g) heptaan C7H16 (l)

zwavelzuur H2SO4 (l) octaan C8H18 (l)

salpeterzuur HNO3 (l) waterstof H2 (g)

ammoniak NH3 (g) stikstof N2 (g)

ammonia NH3 (aq) zuurstof O2 (g)

glucose C6H12O6 (s) fluor F2 (g)

sacharose (suiker) C12H22O11 (s) chloor Cl2 (g)

ethanol (alcohol) C2H6O (l) broom Br2 (l)

zwavel S8 (s) (ook S (s)) jood I2 (s)

fosfor P4 (s) (ook P (s)) ozon O3 (g)

Naamgeving moleculaire stoffen (geen organische stoffen)

XxYy ‘index x’ ‘naam symbool X’ ‘index y’ ‘naam symbool Y’

Symbool Y index

O : oxide 1 : mono

N : nitride 2 : di

S : sulfide 3 : tri

P : fosfide 4 : tetra

F : fluoride 5 : penta

Cl : chloride 6 : hexa

Br : bromide 7 : hepta

I : jodide 8 : octa

Mono mag bij index x worden weggelaten (in vb tussen haakjes geschreven).

vb: P2O5 : difosforpentaxide

NO : (mono)stikstofmonooxide

SO3 : (mono)zwaveltrioxide

Naamgeving organische stoffen (4V)

Voorvoegsels stamnaam achtervoegsel

Voorvoegsels:

alkyl groep : methyl, ethyl, propyl, (1-methylethyl)
benzeenring : fenyl
halogenen : fluor, chloor, broom, jood

Stamnaam:

methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan, octaan, nonaan, decaan
cyclopropaan, cyclobutaan, cyclopentaan, …….

Achtervoegsels:

dubbele binding : -een
drievoudige binding : -yn

Opmerkingen

Voorvoegsels in alfabetische volgorde zetten.
Twee of meer zijgroepen of functionele groepen: di, tri, tetra, penta,
hexa, …….
Bij nummering achtervoegsel zo klein mogelijk.
Nummering zo klein mogelijk.
In ringverbindingen over de dubbele binding heen tellen.

vb 1,5-dibroom-4-chloor-1,3-cyclopentadieen

Naamgeving zouten

‘naam positief geladen ion’ ‘naam negatief geladen ion’

Na+ : natrium-ion Cu+ : koper(I)-ion O2- : oxide-ion

K+ : kalium-ion Cu2+ : koper(II)-ion S2- : sulfide-ion

Ag+ : zilver-ion Hg+ : kwik(I)-ion N3- : nitride-ion

Mg2+ : magnesium-ion Hg2+ : kwik(II)-ion P3- : fosfide-ion

Ca2+ : calcium-ion Fe2+ : ijzer(II)-ion F- : fluoride-ion

Ba2+ : barium-ion Fe3+ : ijzer(III)-ion Cl- : chloride-ion

Zn2+ : zink-ion Sn2+ : tin(II)-ion Br- : bromide-ion

Ni2+ : nikkel-ion Sn4+ : tin(IV)-ion I- : jodide-ion

Al3+ : aluminium-ion Pb2+ : lood(II)-ion H- : hydride-ion

Cr3+ : chroom-ion Pb4+ : lood(IV)-ion OH- : hydroxide-ion

Mn2+ : mangaan(II)-ion Au+ : goud(I)-ion NO2- : nitriet-ion

Mn4+ : mangaan(IV)-ion Au3+ : goud(III)-ion NO3- : nitraat-ion

NH4+ : ammonium-ion H3O+ : oxonium-ion ClO3- : chloraat-ion

HCO3- : waterstofcarbonaat-ion SiO32- : silicaat-ion

CO32- : carbonaat-ion CrO42- : chromaat-ion

CN- : cyanide-ion Cr2O72- : dichromaat-ion

CH3COO- : acetaat-ion/ ethanoaat-ion MnO4- : permangaat-ion

SO32- : sulfiet-ion S2O32- : thiosulfaat-ion

SO42- : sulfaat-ion SCN- : thiocyanaat-ion

PO43- : fosfaat-ion

vb:

MnO2 : mangaan(IV)oxide

Cr2O3 : chroomoxide

Ba(OH)2 : bariumhydroxide

Opmerkingen:

Alle zouten zijn vast bij kamertemperatuur
Oplossen: Na2CO3 (s) → 2Na+ (aq) + CO32- (aq)
Indampen: Na+ (aq) + Cl- (aq) → NaCl (s)
Oplossingen van zouten: losse ionen opschrijven. bv natriumcarbonaat oplossing Na+ (aq) + CO32- (aq)