Selecteer een pagina

• Hoe groten de massa van een voorwerp is, des te groter is de kracht die nodig is om in dezelfde tijd dezelfde snelheidsverandering te geven.
• De traagheids wet luidt:
• Werkt op een voorwerp een resulterende kracht gelijk aan nul, dan is dat voorwerp in rust of beweegt het met een constante snelheid langs een rechte lijn. Het voert een eenparige, rechtlijnige beweging uit.
• De gemiddelde snelheid bereken je met:
• vgem= s/Δt vgem:gemiddelde snelheid(m/s) s:verplaatsing(m) Δt:tijdsduur(s)
• Een reedrelais wordt gesloten als er een magneet in de buurt is. Om het reedrelais bij snelheidsmetingen te gebruiken moet je weten over welke afstand van de magneet het relais ingeschakeld blijft.
• Een diagram waarin de snelheid is uitgezet tegen de tijd, is een v,t- diagram. Het gaat dan steeds om de snelheid op een bepaald tijdstip
• De snelheid op een bepaald tijdstip bij niet-eenparige bewegingen wordt goed benaderd door de gemiddelde snelheid rondom dat tijdstip te bepalen. Je moet wel een zo kort mogelijke tijdsduur kiezen.
• De steilheid van een raaklijn op tijdstip t in een x,t- diagram is de snelheid op dat tijdstip.

• Fres = mtot * Δv/Δt of Fres*Δt = mtot * Δv
• 1 N = 1 kg*m*s-2
• a = Δv/Δt a:versnelling(m/s2)Δv:snelheidsverandering(m/s)Δt:tijdsduur(s)
• De tweede wet van Newton luidt: Fres = m * a
• Een vrije val is een valbeweging waarbij de luchtweerstand te verwaarlozen is. Alleen de zwaartekracht zorgt voor een constante versnellig.
• De versnelling tijdens een vrije val is de valversnelling g, ook wel gravitatieversnelling genoemd.
• Voor de snelheid tijdens een vrije val geldt:
• V(t) = g * t met v(t):snelheid op een tijdstip
g: de valversnelling
t: het tijdstip, gerekend vanaf t = 0 s als de val begint.

Voor de totale arbeid geldt de wet van arbeid en kinetische energie:
• Wtot = ½ mv22 – ½ mv12 met Wtot = Fres * s * cosα (1)
• Fres = m * a met a = Δv/Δt (2)
• (Etot)voor = (Etot)na
• (Ek + Ez)voor = (Ek + Ez)na met Ek = ½ mv2 en Ez = m*g*h (3)

Extra laatste paragraaf:
• (Een rekenkundig model bestaat uit formules uit de theorie waarmee een natuurkundig verschijnsel wordt beschreven. )