Selecteer een pagina

• Elk automatisch verlopend proces is te beschrijven met een blokschema, dat uit drie delen bestaat: een invoerblok, een verwerkingsblok en een uitvoerblok
• Het gebruik van blokschema’s vergemakkelijkt het oplossen van een automatiseringsprobleem
• Een systeem is een samenhangend geheel van onderdelen, die elk een eigen functie hebben en die aan elkaar gegevens doorgeven
• In een automatisch systeem zijn in ieder geval aanwezig:
1. een of meer sensoren
2. een of meer verwerkers
3. een of meer actuatoren
• Soms geeft de elektrische spanning informatie over een grootheid. We spreken dan van een elektrisch signaal. Andere keren zegt spanning iets over de elektrische energie in een stroomkring
• Een sensor zet de waarde van een natuurkundige grootheid om in een elektrische spanning. Bij een sensor zijn van belang het bereik, de lineariteit, de gevoeligheid en de nauwkeurigheid.
• Met een computer, de juiste hardware (interfacekaart en meetpaneel) en de juiste software (een meetomgeving zoals IP-Coach) is het mogelijk
1. metingen te verrichten met behulp van geijkte sensoren
2. automatische (langdurige) metingen uit te voeren
• Een comparator is een elektronische schakelaar zonder bewegende delen. Hij vergelijtk het signaal van het invoerblok Uin met een in te stellen referentiespanning Uref. De uitgang geeft een ‘hoog’ signaal (‘1’) als Uin groter is dan Uref en een ‘laag’ signaal (‘0’) als Uin kleiner is dan Uref
• Een comparator verandert een continu signaal op de ingang in een discreet signaal op de uitgang
• Een invertor zet een ‘laag’ signaal (‘0’) om in een ‘hoog’ signaal (‘1’) en omgekeerd.
• Voor een elektronische klok zijn een teller en een pulsgenerator met een bekende frequentie nodig
• Er zijn discrete en continue grootheden. Beide kunnen op een digitale of analoge manier worden weergegeven.
• Een AD-omzetter zet een analoge waarde om in een digitale waarde, uitgedrukt in een binaire code. Daarbij verlies je informatie over het signaal. De mate van overeenkomst van het digitale signaal met het analoge signaal hangt af van het aantal bits dat beschikbaar is.
• De resolutie van een AD-omzetter is de kleinste verandering in de toegevoerde spanning die door de omzetter in een andere code omgezet wordt.
• Een meetsysteem verzamelt kwantitatieve gegevens over een fysische grootheid, verwerkt deze gegevens en voert ze uit in een voor ons bruikbare vorm: op een scherm, in een diagram of tabel, enzovoorts
• Een stuursysteem bestaat uit een sensor die de waarde van een fysische grootheid meet, een of meer verwerkers, die het signaal verwerken en een actuator die eventueel actie uitvoert.
• Een regelsysteem is er op gericht de waarde van een grootheid zo dicht mogelijk te houden bij de gewenste waarde van de grootheid.
• In elk regelsysteem kun je onderscheiden:
1. de sensor om een grootheid te meten;
2. een verwerker om de waarde van de grootheid te vergelijken met de gewenste waarde;
3. de actuator om eventueel een actie uit te voeren;
4. terugkoppeling: de actie heeft invloed op de te meten grootheid.
• Het oplossen van een automatiseringsprobleem kun je in vier fasen opdelen
1. de probleemanalyse
2. het ontwerpen van oplossingen
3. het bouwen van eht systeem: de implementatie
4. het toetsen van het gebouwde systeem aan de gestelde eisen: de evaluatie