Selecteer een pagina

Standpunten van politieke partijen

Christen democratisch appel

Loonaanpassingen moeten in goed overleg tussen werkgevers en werknemers worden vastgesteld.
Er moet meer betaald zorgverlof komen voor werknemers die kinderen of anderen verzorgen.
Mensen moeten meer voor elkaar zorgen en pas een beroep op de overheid doen als hun vrienden of familie hen onvoldoende kunnen helpen.
Abortus is geen zaak waarover de vrouw alleen mag beslissen.
Actieve euthanasie is in principe niet toelaatbaar.
Er moet een minister voor Gezinsbeleid komen.
Meer nazorg voor ex-gedetineerden.

Partij van de arbeid

de lagere inkomens moeten sneller stijgen dan de hogere inkomens.
De medezeggenschap van medewerknemers in bedrijven moet toenemen.
Gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs.
Een sterke sturing van de economie door de overheid om massale werkloosheid tegen te gaan.
Kwijtschelding van het lesgeld voor gezinnen tot modaal.
Verhoging netto minimum jeugdloon.
Niet-Nederlanders kunnen meestemmen bij verkiezingen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Grote inkomensverschillen zijn toegestaan.
Minder ontslagbeperkende maatregelen:
werkgevers moeten sneller en gemakkelijker werknemers kunnen ontslaan.
Krachtige bestrijding van de criminaliteit door meer politie, meer cellen en meer gevangenen op één cel.
Zoveel mogelijk bezuinigingen op overheidsuitgaven.
Cijferlijst bepaalt toegang tot verdere studies.
Autobezitters moeten niet onevenredig worden belast vanwege de luchtvervuiling.
Groei van de luchtvaart.

Socialistische partij

Mensen in achterstandsituaties, ouderen met alleen AOW, asielzoekers, mensen met minimumloon enzovoorts verdienen extra hulp en aandacht.
Nivellering (meer gelijkmaken) van inkomens.
Lesgeld voortgezet onderwijs afschaffen;
leermiddelen moeten gratis worden.
De Tweede Kamer moet het staatshoofd en de formateur kiezen.
Minimumloon moet vanaf 18 jaar gelden.
Er moet een staatssecretaris voor jeugdzaken komen.

Groen links

De bescherming van het milieu verdient in ons land een hogere prioriteit dan economische groei.
Bedrijven moeten worden gedwongen schoner te produceren.
Bezuinigingen op defensie-uitgaven en het leger inzetten voor humanitaire activiteiten.
Gratis openbaar vervoer als alternatief voor het autogebruik.
Beperking van de groei van de luchtvaart.
Een ruimhartig vreemdelingenbeleid.
Actief en passief kiesrecht vanaf 16 jaar.

Lijst Pim Fortuyn

Geen gedoogbeleid t.a.v. softdrugs.
Computers uit de scholen en herstel van oud klassikaal onderwijs.
Voor jonge criminelen een strenge vorm van dienstplicht.
Kinderbijslag afschaffen.
De gezondheidszorg moet reorganiseren meer verpleging en minder managers.
De instroom van asielzoekers drastisch beperken.

Democraten 66

Inkomensverschillen moeten niet te sterk groeien.
Meer ruimte voor democratisering in bedrijven.
Burgers kiezen direct de minister-president, die vervolgens zijn ministers aanwijst.
Ouders en leerlingen krijgen meer zeggenschap in het schoolbeleid.
Genetische manipulatie van voedsel toestaan zolang de consument maar kan kiezen.
Invoeren van studiecontracten tussen studenten en onderwijsinstelling.
Zelfbeschikking over eigen leven, ook bij uitzichtloze situaties zonder ziekte.

Christenunie en SGP

Euthanasie is een misdrijf en moet onvoorwaardelijk strafbaar blijven.
Alle handel in en gebruik van softdrugs dient strafrechtelijk te worden bestreden.
Het huwelijk mag nooit gelijk worden gesteld met andere samenlevingsvormen.
Eerbied voor het ongeboren leven zodat abortus in principe moet worden afgewezen.
Moord moet zeer zwaar worden gestraft (eventueel met de doodstraf)
Het aanleren van (bijbelse) waarden en normen op school.
Studiefinanciering afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen dan ouders hebben.