Selecteer een pagina

Thema 4 DNA BVJ B1
Interfase is de fase ………?
Chromatiden zijn na of voor de DNA replicatie? Is er verschil?
Wat is de centromeer?
Wat is het zichtbare gevolg van spiraliseren van DNA?
Wat is het lot vaan de chromatiden bij een mitose?
Geef de mitose schematisch weer? (2n)
Celcyclus =………+……..?
3 fasen van de interfase?
G1 fase is fase waarbij voornamelijk……. plaatsvindt? Duur?
Waarom heet de S fase zo? Duur?
G2 fase is fase waarbij…….? Duur?
Wat is de M fase? Duurt deze lang?
Welke fase bepaalt voornamelijk de duur van de celcyclus?
Hoe is het in de embryonale fase met de G1 duur?
Hoe is de duur bij stamcellen?
Hoe noemen we de rustfase?
Knollen hebben…. en uit de ….. groeit een…..?
Knol bevat veel ……… voedsel?
Bol bevat de ………….in miniatuurvorm? Er is …….voedsel in de…..?
We noemen de verdikte bladeren……?
Tussen de rokken zitten de ……?
3 vormen van kunstmatig ongeslachtelijk voortplanting?
Welke deling niet bij ongeslachtelijke voortplanting?
Voordeel van ongeslachtelijk voortplanting?
Callus is ….? Embryoïden? Vooral bij de …industrie?
Meiose bestaat uit … delingen?
Meiose 1 is de …….deling? Dit levert .. cellen (aantal) op?
Wat gebeurt er met de chromatiden bij de meiose 1 deling?
Wat gebeurt er in de meiose 2 deling met de chromatiden?
Meiose van één zaadcelmoedercel levert… zaadcellen op?
Meiose 1 van de eicelmoedercel levert ..dochtercellen op?
Meiose 2 van de eicelmoedercel levert .. dochtercellen op?
Wat zijn de poollichaampjes?
Produceert een vrouw nieuwe eicellen in haar leven?
Hoe is de rekenkundige relatie tussen N en verschillende combinaties van chromosomen?
Hoe wordt de diversiteit in genotype bij de mens veroorzaakt?
Wat is het voordeel van diversiteit in genotype?
Bij gunstige omstandigheden wieren voorkeur voor …voortplanting?
Waarom bestaat er selectie bij de kweker / fokker?
Waardoor zijn er ondanks gelijk genotype (klonen) toch verschil in fenotype?
Grafische weergave dat de gemiddelde waarde het meeste voorkomt noemen we .. of ..?
Waarom heeft selectie uit een kloon om verder te kweken geen zin?
Wat zijn de kenmerken van een ‘zuivere lijn’?
Hoe krijg je een ‘zuivere lijn’? Hoe heten de planten….?
Wat is het gevaar /probleem bij zaadvaste planten of rasdieren?
Beschrijf celdifferentiatie?
De verdeling van …. bij de klievingdelingen is niet gelijk?
Welke stoffen kunnen de ontwikkeling van andere cellen beïnvloeden?
Hoe noem je de invloed van cellen op elkaar?
Wordt de determinatie van een cel doorgegeven?
Welke stoffen hebben nog invloed op de uiteindelijke differentiatie?
Wat is apoptose? Welk kenmerk bij de mens?
Virus bestaat uit? Zelfstandig delen? Organismen? Stofwisselingsprocessen?
Eerste erfelijk materiaal? Welke vormen kan virus hebben?
Wat is capside? Wat is een virus envelop? Voorbeeld hiervan?
Wat is een bacteriofaag? Taak in de recombinatie techniek?
Mutant vs wild type?
Wat is het nadeel van inteelt?
Als de wond dicht is neemt de …… van de celdelingen ….?
Tempo van de delingen wordt beïnvloed door naburige cellen via de signaalstof…?
Kenmerken (3x) van een goedaardige tumor?
Kenmerken van een kwaadaardige tumor?
Primaire via metastase naar …….?
Wat veroorzaakt de pijn bij een tumor?
Welk cel heeft meer kan s op ca, jonge of oude cel?
P32 eiwit werkt ……. Op de celdelingen? In welke fase?
Wat is het zelfmoord gen?
Is een carcinogeen virus mogelijk?
Erfelijke overerving bij mens is te onderzoeken met 2x: ?
3 vormen van prenataal diagnostiek?
Is met echo al vroeg geslacht te bepalen? Met vlokkentest?
Vruchtwaterpunctie voor bepalen van geslacht, stofwisselingsziekten , ja? Welke?Indicaties voor prenataal diagnostiek (5x)?
Trisomie 21= ……=…….?
Wat is nondisjunction? Afbeelding 55.
Effect als nondisjunction in meiose 1 en normaal in meiose 2?
Effect als nondisjunction in meiose 2 en normaal in meiose 1?
Wat zijn polyploïde cellen? Welk voordeel?
Stier Herman,? Waarom? Wat? Lot kalfjes? Herman?
Beschrijf de celfusie techniek? Hoe heten de antistoffen op deze wijze verkregen?
Welke cellen laat je fuseren? Voor welke eigenschappen?
Wat is een telomeer? Wat doet telomerase? Waarom is dat nuttig?
Crossing over is een verschijnsel dat bij de mens de ………..vergroot?
Is crossing over beperkt tot locatie of chromosoom?